Algemene voorwaarden Beir-Total BV

Zonder tegenbericht zijn volgende voorwaarden van kracht bij elke verkoop of verhuur van materiaal:

 

 1. Door zijn bestelling aanvaardt de koper of huurder deze algemene verkoops- en huurvoorwaarden. Afwijkingen daarvan zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk worden overeengekomen. Voor zover de koper/huurder aankoop- of huurvoorwaarden zou hebben en deze niet zouden overeenkomen met onze voor beide partijen bindende verkoops- of huurvoorwaarden, zijn die aankoop- of huurvoorwaarden ongeldig, ook al zijn zij door ons niet uitdrukkelijk gewraakt.

   
 2. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele annulatie blijft het de verkoper/verhuurder vrij, hetzij afname te eisen hetzij schadeloosstelling. Indien de verkoper/verhuurder schadeloosstelling wegens annulatie eist, wordt de volledige schade die hij hierdoor lijdt, volledig door de koper/huurder vergoed, met een minimum van 70% van het factuurbedrag. De annulatie van de bestellingen zijn slechts geldig na schriftelijke toestemming van onze firma.

   
 3. De goederen reizen altijd onder verantwoordelijkheid en op risico van de koper/huurder, zelfs indien de goederen door ons vervoerd worden voor rekening van de koper/huurder. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door ons voor rekening van de koper/huurder zouden vervoerd worden.

   
 4. Eventuele klachten over verkochte goederen moeten ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering bereiken.

   
 5. In geval van huur van materiaal zal de huurder een waarborgsom storten gelijk aan 20% van de aankoopwaarde, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Gehuurde goederen moeten, wanneer ze door de huurder in ontvangst genomen worden, in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele op dat ogenblik bestaande schade of tekortkomingen zal melding worden gemaakt op de afleverbon.Elke aangifte van schade na de in ontvangstname wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de huurder. Indien de huurder wenst dat de huurgoederen worden verzonden, kan de huurder de huurgoederen voor verzending in onze magazijnen inspecteren ; indien de huurder hiervan afziet, aanvaardt hij de goederen in goede staat en wordt alle schade aan de huurgoederen beschouwd als toegebracht door de huurder. Bij het terugbrengen van huurgoederen kan de huurder eisen dat de goederen in zijn aanwezigheid worden nagezien en dat er samen een staat van eventuele schade kan worden opgesteld ; deze staat wordt in dubbel opgesteld en door beide partijen ondertekend. Beide partijen ontvangen hiervan één exemplaar. Indien de huurder afziet van deze gezamenlijke opstelling, gaat hij akkoord met de eventuele staat van schade die door Beir-Total eenzijdig zal worden opgesteld bij nazicht van de goederen. Door zijn bestelling aanvaardt de huurder de tarieven voor schadeloosstelling die Beir-Total hanteert en verbindt hij zich ertoe de veroorzaakte schade tegen deze tarieven te vergoeden. Indien verhuurgoederen beschadigd worden teruggebracht, zullen de kosten van herstelling aan de huurder worden gefactureerd. De beschadigde goederen zullen worden bewaard gedurende 5 werkdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum van deze schade. In deze periode kan de huurder of zijn verzekering tijdens onze openingsuren of op afspraak, de schade persoonlijk verifiëren. Als deze periode is verstreken, is elk nazicht van beschadigde goederen uitgesloten worden en worden de goederen hersteld , zonder dat de huurder hiervan expliciet op de hoogte wordt gesteld. Indien goederen onherstelbaar zijn beschadigd, dienen zij door de huurder worden opgehaald binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum van deze schade. Indien de huurder deze goederen niet binnen de gestelde periode heeft opgehaald, zullen de goederen definitief uit onze magazijnen worden verwijderd, zonder dat de huurder hiervan persoonlijk op de hoogte wordt gebracht.

   
 6. In geval van verlies van verhuurd materiaal wordt deze aan de huurder gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal.

   
 7. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd, zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de overschrijding.

   
 8. Alle kosten voor schade of verlies van gehuurde goederen worden uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Deze extra kosten ontslaan de huurder niet van zijn verplichtingen tot betalen van het volledige huurbedrag en het naleven van alle andere bepalingen van het huurcontract.

   
 9. Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, contant zonder korting.

   
 10. Betalingen dienen te geschieden te Stabroek, zonder kosten voor Beir-Total.

   
 11. Door het niet betalen van een rekening voor haar vervaldatum, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

   
 12. Bij het overschrijden van bovenvermelde termijn dient de klant verwijlintresten aan 15% per jaar te betalen en zulks vanaf de vervaldatum van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

   
 13. Indien facturen op de vervaldag niet betaald zijn, is de koper/huurder bovendien gehouden een schadevergoeding van 15% van de factuurbedragen met een minimum van €50 te betalen, onverminderd de hierboven voorziene intresten, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

   
 14. De huurder/koper gaat akkoord dat onze firma geenszins aansprakelijk en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van laattijdige levering van gehuurde of aangekochte goederen, in geval van defect aan deze goederen en/of in geval van ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan.

   
 15. Alle verkochte goederen blijven eigendom tot na de volledige betaling van de prijs, verhoogd met de gebeurlijke intresten en kosten. Niet tegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de koper alle risico’s dragen.

   
 16. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.